Om folkebadstua

Vedtekter for Nesodden folkebadstu

Gbnr 5/1 Hellvikalleen - badehus med badstue

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Nesodden folkebadstu Org.nr 921 514 034

§ 2 Formål

Foreningens formål er å drifte og vedlikeholde badehuset og badstuen slik at den kan bidra til økt velvære, rekreasjon og helårsbading for allmenheten på Nesodden.

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og skal drives på «non-Profit» basis. Dette innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.


§ 4 Medlemmer

Alle over 18 år med bostedsadresse i Nesodden kommune kan søke om medlemskap.

Personer som ikke kan betale ordinær kontingent kan søke styret om reduksjon eller fritak fra kontingent for 1 år av gangen.

Personopplysning behandles etter GDPR og gjeldene regelverk.

Ved ønske om utmeldelse meldes dette til foreningen på sammen måte. Alle opplysninger vil bli slettet hos Nesodden folkebadstu. Innbetalt årskontingent tilbakebetales ikke.


§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer som har betalt årskontingent for foregående år, har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Årskontingenten må betales innen oppsatt frist etter årsmøtet. Hvis kontingenten ikke er betalt innen fristen, strykes man fra medlemslisten.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet, samt overholde bestemmelser i vedtekter og regler for anlegget.

Medlemmer kan reservere anlegget til eget bruk utenom regulære åpningstider etter nærmere regler, og så lenge dette ikke går utover anleggets primære formål.


§ 6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og hvert medlemskap har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med vedlegg må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.


§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • behandle årsmelding

 • evaluere driften og diskutere eventuelle forbedringer av denne

 • godkjenne regnskap

 • behandle innkomne forslag

 • vedta budsjett, årskontingent og reservasjonspris

 • velge 2 medlemmer til valgkomite

 • velge 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år av gangen


§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§ 9 Styret

Foreningen har et styre på fem/5 medlemmer og to varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret har ansvar for å

 • drifte og vedlikeholde anlegget

 • iverksette årsmøtevedtak

 • fordele arbeidsoppgaver blant medlemmene, bistå disse og kontrollere arbeidet

 • administrere og føre kontroll med foreningens økonomi

 • oppnevne arbeidsgrupper ved behov, for eksempel vedlikeholdsgruppe, økonomigruppe etc.

 • representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.


§ 10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer som innehar signaturrett.


§ 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves minst ¾ flertall av de avgitte stemmene.


§ 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever minst 3/4 flertall av de avgitte stemmene.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Forslag om oppløsning må være fremsatt skriftlig overfor styret senest 1 desember.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sist endret på ekstraordinært årsmøte oktober 2021