Retningslinjer
og vedtekter

Her finner du retningslinjer for bruk badstuene og vedtektene.

Retningslinjer for bruk av Nesodden Folkebadstu

Smittevern, hygiene og rengjøring

Norge er gjenåpnet, og det er slutt på Covid-19 restriksjoner. I en badstue som brukes av så mange mennesker er god hygiene fremdeles meget viktig for å forebygge smittsomme sykdommer.


Derfor:

 • har du forkjølelsessymptomer eller føler deg syk, bli hjemme

 • sett av omtrent 15 minutter til rengjøring på slutten av badstuøkta. Vask alle flater du har vært i kontakt med, med såpevann og engangsklut, tørk godt opp etter vaskinga. Kost gulvet i mellomgangen og garderoben

Følg med på kunngjøringene om smitteverntiltak i badstua på Facebookgruppa for medlemmer eller hjemmesiden vår. Disse endres i tråd med eventuelle nye nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak

Vaskeremedier og søppelposer er i garderoben, gi beskjed hvis noe mangler.

Revidert 12.februar 2022

styret, Nesodden folkebadstu


Orden og estetikk:

 • Bruk 1 håndkle til å sitte på i badstuen og 1 annet til etter bading

 • Rydd og vask etter deg slik at det er klart og fint til neste besøkende

 • Ta med søppel, både eget og andres

 • Hold uteområdet rent, ingen marin forsøpling fra oss

 • Respekter andres bluferdighet

Sikkerhet:

 • Stuping fra badehuset på Hellviktangen er forbudt - vannet er grunt

 • Barn skal alltid være i følge med en voksen

 • Brannslukkingsapparat og førstehjelpskrin finnes i garderobene

 • Brannteppe i badstuene

 • Røyking er forbudt

 • Bruk av stearinlys er ikke tillatt

 • Grilling er forbudt

 • Alle som bruker badstuene, gjør det på eget ansvar

Badstuovnen:

 • Badstueovnen blir ødelagt av saltvann, bruk bare ferskvann på ovnen

 • Vanntanken på ovnen på Hellviktangen skal alltid være fylt opp med ferskvann

 • Det står ferskvannstanker i garderoben, fyll opp kannene ved behov

 • Førstemann tømmer asken fra dagen før, aske i egen askebøtte

 • Hellviktangen: Ved i vedboden eller i kjeller under det midterste huset ved Hellviktangen kafe, fyll opp når det er halvfullt i vedboden

 • Sjekk at ovnsluka er ordentlig lukket før du forlater badstua

Når du er ferdig:

 • Rent og pent inne og ute

 • Alle dører lukket, kroker på og låser låst

 • Lys slukket

Vedtekter for Nesodden folkebadstu


§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Nesodden folkebadstu, org.nr: 921 514 034

§ 2 Formål

Foreningens formål er å drifte badstuer for å bidra til økt velvære, rekreasjon og helårsbading for allmennheten på Nesodden.


§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. Dette innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for foreningens gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer

Alle over 18 år med bostedsadresse i Nesodden kommune kan søke om medlemskap.

Personer som ikke kan betale ordinær kontingent kan søke styret om reduksjon eller fritak fra kontingent for 1 år av gangen.

Ved ønske om utmeldelse meldes dette til foreningen på sammen måte.

Innbetalt kontingent tilbakebetales ikke.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer som har betalt årskontingent for foregående år, har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Årskontingenten må betales innen oppsatt frist etter årsmøtet. Hvis kontingenten ikke er betalt innen fristen, strykes man fra medlemslisten.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet, samt overholde bestemmelser i vedtekter og regler for anleggene.

Medlemmer er forpliktet til å ta på seg nødvendige arbeidsoppgaver og delta på dugnader etter beste evne.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars, og er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og hvert medlemskap har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres av styreleder.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med vedlegg må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle årsmelding

 • Evaluere driften og diskutere eventuelle forbedringer av denne

 • Godkjenne regnskap

 • Behandle innkomne forslag

 • Vedta budsjett, årskontingent og reservasjonspris

 • Velge 2 medlemmer til valgkomite for 2 år av gangen

 • Velge 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år av gangen

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 Styret

Foreningen har et styre på 6 medlemmer og to varamedlemmer.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret har ansvar for å

 • Administrere drift og vedlikehold av anleggene

 • Iverksette årsmøtevedtak

 • Fordele arbeidsoppgaver blant medlemmene, bistå disse og kontrollere arbeidet

 • Administrere og føre kontroll med foreningens økonomi

 • representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.

§ 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.


Sist endret på ekstraordinært årsmøte 29. mars 2022